Hi! 欢迎来到 Cashnice

通知公告

 2018年07月16日

尊敬的Cashnice用户:

       您好!     

       为提高服务水平,支付平台将对部分业务进行停机扩容,具体影响如下:

       1、7月18日00:30-03:30对外暂停所有充值、出款服务,包括直连和收银台充值,微钱包充值服务,

       2、原定于7月17日23:40-7月18日03:30期间的到账的出款交易,将延迟至04:00处理。

        请您知悉,感谢您的支持。                                              Cashnice运营部

                                               2018年7月16日